Persberichten

 

Evert Jan van Maren nieuw lid Raad van Bestuur Trajectum

Evert Jan van Maren10 januari 2018

Evert Jan van Maren (1963) wordt per 1 maart 2018 lid van de Raad van Bestuur bij Stichting Trajectum. Hij is de opvolger van Jacques Martini, die eind februari 2018 met pensioen gaat. De Raad van Bestuur bestaat dan naast Evert Jan van Maren uit Marjolein Bolt (voorzitter). Vanuit zijn nieuwe rol zal hij zich richten op de portefeuilles kwaliteit en veiligheid. Hij geeft vanuit dat taakgebied mede invulling aan de hoge ambities van Trajectum als kennisleider in de zorg aan cliënten met een lichte verstandelijke beperking.

Ervaring
Evert Jan van Maren heeft de afgelopen tien jaar gewerkt bij GGZ Noord Holland Noord als onder meer directeur van de Divisie acute en forensische psychiatrie. Evert Jan van Maren: “Ik maak graag de overstap naar Trajectum, dat in het centrum van mijn belangstelling en ervaring ligt. Samen met de Raad van Toezicht, Marjolein Bolt -de voorzitter van de Raad van Bestuur-, het management, professionals en cliënten wil ik mij sterk maken voor een toekomstgerichte organisatie waar persoonsgerichte zorg centraal staat.”

Over Trajectum
Stichting Trajectum biedt professionele en wetenschappelijk onderbouwde hulp op maat aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond. Het is onze ambitie dat we werken aan het bevorderen van regie van leven voor onze cliënten. We bieden de best passende specialistische behandeling en ondersteuning. Trajectum organiseert dit in een keten van hulpverleningsvormen, zowel binnen de eigen organisatie als in goede samenwerking met andere zorgorganisaties. Bij Trajectum werken 1600 medewerkers, verspreid over elf locaties in Noord en Oost Nederland. Zij bieden dagelijks zorg aan circa 1400 cliënten.

Noot voor de redactie
Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met de afdeling PR & Communicatie, Marloes Eshuis, meshuis@trajectum.info of T 06 57 95 61 27.

Foto: Evert Jan van Maren.

 

Verscherpt toezicht locatie Boschoord

29 december 2017

De IGJ heeft Trajectum locatie Boschoord tot 1 mei 2018 onder verscherpt toezicht gesteld. Ondanks de al ingezette maatregelen vanuit Trajectum zelf, vindt de IGJ dat er nog onvoldoende stappen zijn gezet op het vlak van geïndividualiseerde zorg. Trajectum onderschrijft deze conclusies.

Binnen Trajectum bieden wij zowel WLZ en GGZ-zorg en daarnaast forensische zorg en dragen daarmee ook bij aan een veiliger samenleving. Dat gaat goed samen, maar soms botsen deze werelden. Forensische zorg hoeft niet in tegenspraak te zijn met cliëntgerichte zorg. Wij zien het als onze opdracht om dit zo goed mogelijk aan elkaar te verbinden.

Door verwijzers en financiers wordt de gespecialiseerde zorg die wij bieden voor cliënten met een zeer complexe behandelvraag positief gewaardeerd. Wij vervullen een bijzondere positie in de zorg aan deze doelgroep.

Dit betekent niet dat we de kritiek van de IGJ naast ons neerleggen. Wij willen ons op de aangegeven punten verbeteren en zien het verscherpte toezicht als een extra impuls om in te zetten op de gewenste verbeteringen.

Dit betekent concreet dat alle cliënten van Trajectum een zorgplan hebben waarin heldere afspraken staan over het doel van de behandeling, hun individuele behoefte en benodigde ondersteuning hierin.

De focus moet te allen tijde liggen bij een goede zorg voor cliënten, een optimale werkomgeving voor medewerkers en een veilige samenleving. Daar werken we hard aan. Elke dag.

Noot voor de redactie
Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met de afdeling PR & Communicatie, Marloes Eshuis, meshuis@trajectum.info of T 06 57 95 61 27.